Vellesa i tercer sector

El model general que s’ha seguit socialment és el d’aparcar i abandonar a la nostra gent gran, excloent-los de la participació de la vida ciutadana i destinant-los la resta dels seus dies a macro-complexes geriàtrics on els manquen moltíssimes atencions. Nosaltres apostem per un model totalment oposat, que parteix de la base del respecte i dignitat que mereixen els qui un dia ens varen cuidar, per això volem que Mataró esdevingui un referent a un model de vellesa activa, on la participació comunitària es mantingui i endarrerint al màxim l’abandonament de la seva independència personal. Per això, caldrà reforçar la assistència domiciliària, potenciar els casals de gent gran i els centres de dia adaptats a les diverses situacions que es presentin.  

Les nostres propostes són:

• Treballar en polítiques que busquin l'envelliment actiu, facilitant la participació en la comunitat amb les seves pròpies aportacions, promovent hàbits de vida saludables i garantint la seva seguretat.

• Treballar per que les persones grans puguin romandre al seu habitatge el major  temps possible (ajuts a la rehabilitació/permutes/habitatge cooperatiu etc etc) 

• Millora de la accessibilitat a la ciutat per tal que la gent gran, les persones amb diversitat funcional i els progenitors amb cotxets no topin amb barreres arquitectòniques en els espais públics que els impedeixin gaudir de la citat.

• Implementació i renovació del contracte del SAD, amb  criteris que garanteixin un millor servei als ciutadans i a les seves persones treballadores.

• Establir un protocols d’actuació detecció que hauran de conèixer les treballadores i treballadors del SAD per tal  que quan identifiquin situacions de risc de les persones majors reportin les dades per actuar amb celeritat.

• Es formarà a les persones cuidadores i a les persones treballadores del SAD i dels serveis socials per a la detecció primerenca de maltractament a les persones majors.

• Necessitat de reclamar a la generalitat mes places de sociosanitari a la ciutat.

• Millorar e implementa rel servei de  teleassistència i telemedicina dirigits a la tercera edat, per a persones amb malalties cròniques i personal dependent.

• Elaboració del mapa de necessitats dels habitatges de les persones majors de 65 anys.

• Implementar a mes llocs de la ciutat el programa RADARS.

• Als casals de la gent gran, es fomentarà la visió de gènere i s’impedirà qualsevol activitat o disseny que pugui excloure a les dones grans en la vida social del casal, es faran tallers de formació en els casals sobre igualat i diversitat de gènere.