Seguretat

Diagnosi:

La seguretat és un dels principals reptes a afrontar en la propera legislatura a Mataró, ens mereixem una ciutat segura i cohesionada on viure i conviure sense por. La situació de degradació en algunes zones de la ciutat és evident i cal plantejar accions a curt, mig i llarg termini per afrontar la problemàtica. No són acceptables els repetits episodis de violència i delictes, suposant un increment de la criminalitat en robatori a domicilis en un 48%, segons dades de les taules deliqüencials de l’informe de 2018 presentat pel director de seguretat de la Generalitat a la Junta Local de Seguretat. La nostra diagnosi considera un problema des de l’incompliment de normes bàsiques de convivència (com és l’incivisme) fins la delinqüència severa observada en alguns dels nostres barris, on hi ha constants robatoris amb violència i en el pitjor dels casos fins i tot un tiroteig. Entenem que hi ha una evident falta d’efectius policials a la ciutat que propicia la impunitat de l’incivisme i l’auge de la sensació d’inseguretat, però també veiem que el problema no s’acaba aquí. Detectem una falta de complicitat entre policia i ciutadans, així com entre cossos policials que l’Ajuntament no s’ha encarregat mai de fer funcionar efectivament. Tots aquests fets fan que l’administració no tingui tota la informació de la que podria disposar per a prevenir i actuar en cas de problemes de convivència o actes delictius.


Visió:

La nostra visió de la seguretat a la ciutat defuig de la utilització dels problemes existents com a arma electoral. Amb la seguretat no s’hi juga.Volem contribuir activament en la millora dels índexs de seguretat, combatre la delinqüència i l’incivisme i acostar la policia al ciutada. Per fer-ho, imaginem un model de policia de proximitat, que dóna resposta als reptes de la ciutat en aquest àmbit mitjançant diverses línies d’actuació.

Davant d'aquesta realitat, la Policia Local de Mataró, ha d’iniciar un procés de canvi cap a la implementació d'un model policial participatiu que, recollint estratègies tradicionals de gestió de la seguretat, configuri nous mètodes de treball basats en la participació ciutadana en la seguretat com a element clau. Partint d'aquest plantejament, proposem un nou model de gestió de la seguretat pública local basat, precisament, en aquesta proximitat i implicació amb el ciutadà.

Així, la nostra visió contempla desenvolupar polítiques de seguretat municipal en els diferents àmbits que governen una ciutat. Necessitem treballar a més dels àmbits propis de la seguretat altres àmbits frontera i transversals per aconseguir el model total, resilient i complet de seguretat eficient que necessita Mataró. 

L’Ajuntament ha de vetllar pel bon funcionament de la ciutat a fi de garantir el benestar diari de la ciutadania i contribuir al desenvolupament de la ciutat. Una ciutat on funcionin els serveis, que evolucioni i es transformi i que avanci d'acord amb les noves tecnologies. Que la policia sigui propera i que la ciutadania se la senti seva.


Propostes:

 • Crearem la figura del gerent de seguretat, amb una visió global de l’àmbit, per coordinar tots aquells aspectes de seguretat que estiguin presents des de la salut pública fins a l’educació, passant pels problemes de delinqüència. Ho farem a traves d’un concurs públic i transparent. I serà pagada per tots els departaments implicats.

 • Necessitem augmentar el nombre d’agents policials per a arribar a un mínim de 200 efectius. Hem de fer complir les ràtios que situen un agent per cada 600 ciutadans, com ens diuen els professionals.

 • Millorarem la flota policial de vehicles, instal·lacions i material, adaptant-lo a les millores tecnològiques disponibles,duent a terme un estudi de pla d’inversió per donar un servei més eficient als ciutadans, complint amb els criteris de desenvolupament i mobilitat sostenibles, treballant per la digitalització del cos policial.

 • Vetllarem per la bona i efectiva coordinació de tots els cossos de seguretat i emergènciesque operen a la ciutat.

 • Millorarem la formació i especialització dels agents per tal de que s’adaptin als nous reptes que planteja la ciutat, des de la vessant de seguretat i policial judicial com des de la vessant social, convivencial i cívica.

 • Creació del Cos d’Agents Cívics i de Mobilitat, tal i com ens permet l’art.121.d) de la Llei 7/1985 per tal de disminuir la càrrega actual de feina dels agents i fomentar l’especialització i formació en matèries concretes.

 • Implantarem el sistema Proxpol (policia de proximitat) que afavoreixi la col·laboració entre les institucions i la ciutadania.Proxpol és un pas més en el concepte de policia de barri a fi de propiciar una metodologia de treball basada en el coneixement que contribueix a l'apropament entre policia local i ciutadania, al mateix temps que millora substancialment l'eficàcia i eficiència de la policia en el camp de la convivència ciutadana. La metodologia de treball es basa fonamentalment en: 1) coneixement empíric del territori i entorn; 2) generació d'una bateria d'indicadors que ens permetin mesurar l'evolució; 3) formació específica a "Agents de Barri"; i 4) foment de la transversalitat en el treball policial. Per això es proposa com eix principal millorar la formació i l’especialització dels agents de la policia local. Formar els grups operatius en la interacció amb el ciutadà. Incidir en les causes de les actuacions assistencials de la policia, coordinant-se els diferents departaments de l'Ajuntament. Valorar la creació d'una unitat d'atenció a víctimes de violència familiar dins la policia local.

 • Vetllarem perevitar l’absentisme laboral en el cos policial, mitjançant eines tecnològiques per a controlar-lo i assegurar la presència d’una xifra d’agents acceptable per a la seguretat de la ciutat.

 • Estudiarem la instal·lació de càmeres en punts determinats de la ciutataixí com en l’uniforme dels agents per a determinades intervencions, per millorar la seguretat i vigilància allà on hi hagi majors indicis de delictes.

 • Establirem un sistema d’indicadors per valorar el desenvolupament de les mesures proposades i avaluar les polítiques públiques de seguretat adoptades, de manera que les puguem millorar i reorientar a complir els objectius fixats: la seguretat i el benestar dels mataronins i mataronines.

 • Crearem una aplicació de mòbil per a promoure la participació ciutadana i per avaluar la sensació de seguretat i avisar d’actes incívics

 • Desenvoluparen i aplicarem l’article 121 dela Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, on es defineix el règim d’organització dels municipis de gran població, les anomenades megaciutatsperquè Mataró pugui accedir a aquesta categoria legal i tenir majors competències amb les que treballar per la ciutadania.

 • Reclamarem a la Generalitat l’increment de la dotació del cos de bombers del parc de Mataró, actualment en una mitja de 8 efectius per una ciutat de 127.000 habitants com és Mataró i que cobreix, a més, un radi urbà que engloba un total de 240.000 persones.

 • Implicarem al cos policial municipal en els àmbits de seguretat transversals, des de medi ambient, mobilitat, emergències i protecció civil, actes públics, oci i espectacles, sanitat i resiliència i continuïtat.

 • Garantir que el ciutadà tingui accés de qualitat als serveis bàsics (aigua, llum, energia i telèfon) en cas d’emergència. Per tant, s’han d’impulsar els plans de continuïtat del servei públic al ciutadà. Això vol dir identificar les activitats crítiques per assegurar el seu funcionament; estudiar el nivell de resilència de l'ajuntament i establir/redactar un pla per incrementar la resiliència interna; i conèixer l'estat de les infraestructures crítiques del municipi i establir un pla de manteniment, així com potenciar la resiliència social de la ciutat i els barris. 

 • Garantirem el seguiment i aplicación del Pla de Civisme, com a projecte col·lectiu de ciutat que millori les oportunitats de vida de tothom, mitjançantprotocols interns en matèria d’assetjament a menors, violència gènere, gent gran, delictes d’odi, precarietat social, emergència medica. La missió del Pla de Convivència (2018-2022) que actualment existeix a Mataró, és facilitar una convivència activa i positiva, basada en el respecte i la confiança entre les persones i la cor-responsabilització en la conservació i millora dels recursos comuns. 

 • Promoureml’estudi de la incidènica del canvi climàtic al municipi.Hem d’identificar mesures estructurals de mitigació del canvi climàtic a nivell local i potenciar la vigilància mediambiental. Es proposa també realitzar una campanya per afavorir la retirada de les instal·lacions (públiques i privades) d’amiant que existeixen a la nostra ciutat.

 • Potenciarem la mobilitat segura. Això significa treballar per millorar la convivència entre els diferents tipus de transport (cotxes, bicicletes, etc.), vetllant perquè la velocitat al municipi es respect i, seguiment, impulsar més zones 30 així com campanyes de consciènciació al ciutadà per reduir els accidents amb cotxes. És important també mantenir el nivell de control d'alcoholèmies amb resultat per sota a la mitjana de Catalunya; impulsar o mantenir el camí segur als centres escolars; i plantejar la possibilitat d’executar pasos de peatons intel·ligents en carrers de màxima intensitat de trànsit.

 • Millorar la coordinació a nivell de seguretat amb la resta d’Administracions.Aquesta proposta es desglossa en coordinar-se amb les altres administracions per actuar davant els incendis forestals o els accidents marítims; revisar les ordenances municipals per alinear-les amb l'actualització de la normativa de prevenció d'incendis; realitzar una campanya de prevenció d'incendis a la llar a l'hivern, adreça als col·lectius més vulnerables (pobresa, gent gran...); col·laborar amb les empreses ientitats per millorar les condicions dels edificis; impulsar la coordinació entre administracions i grups operatius a través dels sistemes de comunicació comuns; i fomentar la formació contínua i garantir els recursos mínims per a les persones de les associacions voluntàries de protecció civil..

 • Mantenir l'exigència de compliment de la normativa de salut pública. Fer campanyes específiques per sectors: restauració, escoles, etc.

 • Estudiar i millorar de la seguretat dels esdeveniments creant un Pla d’Oci Nocturn.Cal donar suport a les activitats de les associacions i entitats per complir la normativa d'espectacles i, en especial, a la zona del polígon del Pla d’en Boet, on es concentra la major part de l’oci nocturn mataroní, cal desenvolupar el Pla Oci Segur (circuit segur, millor il·luminació, punts lila) i coordinar-lo amb el nou model policial proposat.