Mobilitat

Diagnosi:

La gestió de la mobilitat a la ciutat és un repte immens que requereix d’actuacions ben planificades. Des de Junts per Mataró, entenem que necessitem un model clar sobre com s’ha de gestionar el trànsit de persones i mercaderies dins l’entorn urbà de Mataró. Ens cal recuperar espai públic pels peatons.

Tenim un Pla de Mobilitat del que no s’ha fet cap tipus de seguiment i només s’han executat necessitats amb caràcter electoralista. 


Visió:

La nostra visió de la mobilitat a la ciutat passa per posar l’individu al centre del debat. És per això que imaginem una ciutat caminable i verda. Les característiques de Mataró, una ciutat compacte, fan que els trajectes a peu esdevinguin ideals per a la major part dels desplaçaments. És per això que volem actuar de forma valenta per a pacificar i peatonalitzar les zones de la ciutat que actualment dediquen la major part de l’espai urbà al cotxe.

Pel que fa al transport públic, creiem en una xarxa potent d’autobús que garanteixi l’accessibilitat de forma equitativa, ràpida i fiable a tots els racons de la ciutat. En aquest sentit, creiem que el servei de bus ha de ser la columna vertebral de la mobilitat a la ciutat.

Pel que fa a modes de transport individual, veiem la bicicleta i els patinets elèctrics com una solució a la congestió i contaminació dels cotxes i motos, i creiem que han de tenir un espai també preferent en el teixit urbà.


Propostes:

1. Xarxa de Bus

Urbana:

 • Plantejarem el redisseny de la xarxa d’autobús, inspirant-nos en models que han demostrat que funcionen com el Barcelona, optimitzant línies i millorant l’accessibilitat.

 • Volem que la xarxa de bus vagi segregada el màxim possible de la resta de la mobilitat, tan operacionalment (regulació semafòrica) com físicament (carrils bus).

 • Plantegem també una acceleració de la transició cap a l’ús de vehicles de zero emissions, per a disposar d’una flota 100% elèctrica en acabar la legislatura. 

Interurbana:

 • Plantejar més i millors connexions directes amb les universitats catalanes, tenint en compte els horaris d’estudi.

2. Rodalies i el front marítim

 • Plantegem el trasllat de la línia de tren de Rodalies R1 cap a l’interior, amb el traçat previst en el pla territorial metropolità de Barcelona que preveu ubicar-la al costat de l’autopista C-32 i així portar aquest mitjà de transport a l’abast de tots els barris de Mataró.

  Per finançar l’actuació de trasllat de la línia de tren, plantegem les inversions que ADIF té programades per la nova estació a Mataró i mitjançant la coresponsabilitat de tot el territori, tot destinat exclusivament a l’execució del trasllat. Per fer-ho possible, es buscarà el consens i l’acord amb tots els municipis del Maresme, ja que també en sortiran beneficiats.

  Amb el trasllat de la línia a l’interior, creiem que l’estació de tren s’hauria d’ubicar al Parc Central, soterrada. Així es garanteix l’aprofitament màxim del radi d’influència de la mateixa i es redueixen les distàncies entre aquest servei de transport i els barris de la ciutat, especialment els perifèrics.

  Aquesta estació hauria d’afavorir l’intercanvi modal destinant un espai a l’aparcament de bicicletes i garantint una bona connexió amb la xarxa d’autobús urbana.

  Entenem que, tan a nivell de mobilitat com a nivell social, l’actuació plantejada és la que té més sentit, ja que posa barreres al transport privat i utilitza els beneficis obtinguts per a finançar el transport públic. La naturalesa dels usuaris de cadascun dels modes de transport garanteix una transferència de recursos cap a rendes baixes, a diferència d’inversions faraòniques realitzades en línies d’alta velocitat.

  Entenem que la nova línia per l’interior ha de tenir jerarquia tal i com passa amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), disposant de trens locals i exprés.

  Amb l’espai recuperat a davant del mar, plantegem construir un gran parc lineal amb un carril bici de grans dimensions que connecti tota la comarca i garanteixi la seguretat dels milers de ciclistes que diàriament circulen per la carretera N-II, millorant al mateix temps la situació actual del front marítim, tan de Mataró com de tot el Maresme.

  La mesura té també sentit com a anticipació a una possible taxa de congestió a Barcelona, és a dir, un peatge a l’entrada de la capital catalana però gestionat des de l’Ajuntament Barceloní. En aquest context, com a mataronins, podríem trobar-nos que al retirar el peatge de Vilassar de Dalt, s’implementi una taxa de congestió que equivalgui al preu del peatge existent actualment, sense que no n’obtinguem cap contrapartida. Anticipar-nos a aquesta situació i proposar una bona connexió en transport públic amb Barcelona com a contrapartida és, doncs, la millor opció per la ciutat.

3. Xarxa Carril Bici

 • Plantegem una xarxa bici que garanteixi la continuïtat de corredors verticals i horitzontals, complementant el transport públic i a peu. En aquest sentit, volem començar pels camins escolars, amb una aposta radical per a fomentar els desplaçaments en bicicleta (l’Escola Joan Coromines seria un bon lloc per fer-ne la prova pilot).

 • Entenem que la xarxa ha de permetre també la circulació de noves formes de mobilitat personal com els patinets elèctrics, que veiem com una solució al problema de la congestió i contaminació, però que s’han de regular correctament.

 • Imaginem una xarxa segregada, amb espai propi dins la trama urbana, garantint seguretat i capacitat.

 • Entenem també que cal complementar la xarxa amb aparcaments d’alta qualitat, si cal, soterrats.

 

4. Mercaderies

 • Plantejarem una ordenació del repartiment de mercaderies en les zones comercials de la ciutat per acabar amb la congestió de la via públicaen hora punta a zones com la Riera. Per fer-ho cal impulsar la regulació i control digital de l’ús de places carrega i descàrrega i l’accés exclusiu a les places de per als vehicles de distribució urbana de mercaderies a l’àrea central.

 • Estudiarem la implantació de centres de consolidació urbana de mercaderies, explorant solucions innovadores per a cobrir les entregues last mile

5.  Mobilitat sostenible

 • Incentivarem la pacificació dels carrers de la ciutat, és a dir, la reducció del trànsit, com a prioritat en cada actuació feta a la xarxa viària.

 • Impulsarem una ràpida transició de tota la flota municipal cap a vehicles de zero emissions, començant una transició que iniciaran els transports híbrids fins arribar als elèctrics.

6. Mobilitat grans esdeveniments

 • Estudiarem i crearem una ordenança específica per a la gestió de la mobilitat d’esdevenimentsper establir, entre d’altres coses, que tots els esdeveniments amb un públic superior a 3.000 persones han de tenir un pla d’actuació específic per a gestionar la mobilitat i afavorir l’accés amb els modes més sostenibles. La implementació de les mesures proposades al pla d’acció van a càrrec de l’entitat organitzadora de l’acte, però per facilitar que aquesta les pugui dur a terme, el govern municipal pot fer l’atorgament d’un paquet d’ajudes. Tot això defensem que es faci seguint la metodologia establerta en el projecte europeu “Smash Events”, amb l’objectiu d’analitzar bones pràctiques en mobilitat en grans esdeveniments i elaborar una guia de recomanacions. També es proposa que el consistori elabori una guia per millorar l’accés als grans esdeveniments.

7. Mobilitat accessible

 • Treballarem per una ciutat accesible, prioritzant el vianant.A tal efecte, definirem de la xarxa bàsica de vianants i dels seus criteris de qualitat; implantarem progressiva de paviment únic amb prioritat a les vies d’amplada igual o inferior a 7 metres i l’ampliació de les voreres (prioritari quan tinguin amplada inferior a 1,80m); eliminació d’obstacles i actuacions puntuals de millora a les voreres; millora de la mobilitat de vianants als barris (xarxa bàsica); fer el seguiment i inspecció perquè totes les infraestructures urbanes (carrers, edificis administratius, centres cívics, parcs, etc.) i mitjans de transport públic siguin 100% adaptats a persones amb mobilitat reduïda; execució de processos de camí escolar en tots els centres educatius de la ciutat; i millora dels plans de senyalització en especial pensant en el vianant.