Acció social

• S’analitzarà i valorarà l’eficàcia i eficiència dels circuits organitzatius, per tal d’aconseguir minimitzar burocràcia, facilitar el treballar als tècnics i la interlocució amb el ciutadà, aconseguint que l’àrea de Benestar Social sigui un lloc de treball tècnic i no perdi temps i esforços en els tràmits burocràtics.

• Actualització de la pàgina web, amb una millor funcionalitat online del  Departament d’Acció Social, possibilitant la tramitació telemàtica.

• Donar els suports necessaris a totes les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o de necessitat, perquè puguin fer front a aquestes situacions i aconsegueixin desenvolupar els seus projectes de vida en les millors condicions i reeixir de la situació de precarietat.

Infància, joves, adolescència i famílies

Els infants són el futur de Mataró, per això no ens podem permètre perdre’n cap. Cal garantir l’accès a tots els recursos necessaris per al normal desenvolupament dels infants, per a que demà esdevinguin persones de bé implicades a la ciutat i que alhora tornin a contribuïr al futur de les següents generacions. La inversió a la infància és el garant del futur. 

Per això les nostres propostes són:

• Reforçar el Servei de Prevenció, Infància i Família per tal de poder fer una major i millor valoració, coordinació i seguiment dels casos de des protecció infantil. 

• Implementació dels programes de formació, assessorament i intervenció precoç.

• Necessitat d’avançar-se en la detecció i prevenció dels problemes, continuació dels programes engegats i que han obtingut una valoració positiva al PLIA e implementació de programes de protecció de la infància amb coresponsabilitat parental.

• Necessitat de col·laboració amb administracions supramunicipals, generalitat diputació  per poder actuar amb les famílies traslladades, amb el tema dels Menas (menors no acompanyats) i amb tots aquells que tinguin necessitat d`una intervenció primerenca ates els d’indicadors de risc.

• Negociació amb la Generalitat per tal de millorar el contracte programa.

• Implementació dels programes d’ajuts i polítiques socials per a combatre l'exclusió i la vulnerabilitat social de les persones i col·lectius més fràgils especialment a la infància i als sectors socials més desprotegits, assegurant que tota la infància mataronina tingui cobertes necessitats bàsiques com l'alimentació en període no escolar.

• L’accés al lleure, l’esport i la cultura per a tots els infants i adolescents, integrant diferents temps educatius:

o Ampliació dels patis oberts, donant cobertura a tots els barris de la ciutat.

o Programa de suport a les entitats de lleure.

o Creació d’un mapa d’ensenyaments artístics.

o Garantir la oferta d’activitats esportives, artístiques i culturals fora de l’horari lectiu, adreçades a infants i adolescents, que tingui en compte la diversitat funcional i les NEE.

o Garantir una oferta d’activitats artístiques i culturals, fora de l’horari lectiu, per infants i adolescents, que tingui en compte la diversitat funcional i les NEE. 

o Desplegament d’un sistema de beques per garantir l’accés de tots els infants i adolescents a les activitats de lleure educatiu, cultura i esports. 

• L’educació de qualitat, garant de la cohesió social:

o Donar continuïtat al Servei d’Orientació i Assessorament a Famílies (SOAF). 

o Impulsar el Programa de Coeducació a les escoles bressol municipals .

o Projecte de suport a l’estudi de la Xarxa d’Espais Joves Objectiu. 

o Projecte d’acompanyament i mentoria centrat en l’orientació als alumnes que acaben la ESO sobre els diferents oficis, professions i estudis existents a la ciutat. 

o Vetllar per la diversitat i l’adequació de recursos d’inserció laboral per als adolescents que no graduen o finalitzen la ESO (Dispositiu Local d’Inserció).

• Prevenció, atenció i protección a la infancia i adolescencia en risc social:

o Ampliació de places del Servei d‘Intervenció Socioeducativa (SIS) a la ciutat.

o Acordar un protocol d’acompanyament en els moments de transició de Servei d’Intervenció Socioeducativa a Espai Jove.

o Millorar del Protocol per a l’abordatge de situacions de risc social i maltractament en infants i adolescents (2011), d’acord amb el Protocol Marc de la Generalitat (2017). 

o Actualització del Protocol de la Comissió d’Absentisme.

o Creació d’un espai d’anàlisi i reflexió sobre la intervenció amb pre-adolescents i adolescents que presenten problemes de conducta.

o Creació d’un espai d’anàlisi sobre la intervenció amb menors no acompanyats.

o Implementar i modernitzar el SAD d’infància, a fi d’incorporar la intervenció educativa en l’entorn més proper de l’infant i en coresponsabilitat amb les famílies.

o Treballar a les escoles, centres cívics i Associacions la problemàtica de l’obesitat en infants i joves

o Prevenció de les situacions violència en la infància i la adolescència.

o Continuar amb les campanyes de sensibilització per a la prevenció de la mutilació genital femenina.

o Garantir la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents:

  • Consolidar el sistema d’ajuts complementaris per a garantir l’accés al servei de menjador escolar en casos valorats de risc social d’infants i adolescents. 

  • Mantenir i ampliar els programes destinats a garantir l’alimentació dels menors en períodes no lectius (Vinculada al Pla Local Inclusió Social Mataró 2018-20)

o Potenciar la participació dels infants i dels adolescents a través de diferents canals, processos i espais, dins el marc “Mataró ciutat amiga dels infants”. 

o Potenciar el Consell d’Infants com a òrgan de participació dels infants de la ciutat. 

o Crear el Consell d’Adolescents de Mataró. 

o Promoure la participació de les famílies i l’entorn comunitari d’infants i adolescents.

o Projecte d’Educadors/es en medi obert i intervenció comunitària de la Xarxa d’Espais Joves (Vinculació a l’acció 148 Pla Jove x Mataró 2018-22). 

o Reforçar la promoció dels drets dels infants i adolescents. 

o Fer dels equipaments, els parcs i les places espais de convivència que responguin a les necessitats d’infants i adolescents. 

o Creació d’un mapa d’espais buits susceptibles de ser utilitzats per al lleure d’infants i adolescents. 

o Ampliació dels Camins Escolars pensats per a l’ús segur i autònom d’infants, adolescents i famílies per anar als centres educatius i equipaments culturals. Dissenyats amb la participació dels diferents agents.

• Comunicació, coneixement i treball:

o Creació d’un catàleg online de recursos de ciutat, per a infants, adolescents i famílies que pugui ser actualitzat periòdicament. 

o Crear un Observatori de la Infància i l’Adolescència a Mataró amb indicadors universals seguint el model dels ODS.